Privacyverklaring

Voer voor Katten zal nooit gekke dingen met jouw gegevens doen. We nemen privacy heel serieus en gaan vertrouwelijk met je persoonlijke informatie om.

In deze privacy verklaring leggen we uit welke gegevens we van je gebruiken en waarom. Ook vertellen we wat je rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we van je verzamelen.

Onze contactgegevens

Voer voor Katten
Jan van Goyenstraat 10
5143 JM Waalwijk
www.voervoorkatten.nl
info@voervoorkatten.nl
06 – 5101 1896
Arrianne Liefrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Voer voor Katten. Zij is te bereiken via info@voervoorkatten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voer voor Katten verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de producten en diensten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• Website analytics zoals je IP-adres. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en Mailchimp.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voer voor Katten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om je te kunnen bellen of mailen als je gebruik wenst te maken van onze dienstverlening
• Voor het afhandelen van jouw betalingen
• Om onze nieuwsbrief/magazine te kunnen versturen
• Voer voor Katten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Voer voor Katten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voer voor Katten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de uitvoering van de diensten strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

• Voor de nieuwsbrief/magazine bewaren we je naam, e-mailadres en IP-adres zolang jij dat wenst. Afmelden voor de nieuwsbrief/magazine kan heel simpel. Onderaan iedere e-mail die je van ons krijgt, staat een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.
• Gegevens die we ontvangen hebben voor coachen en/of adviseren worden blijvend opgeslagen. Dit doen we om bij eventuele vervolg vragen een historisch overzicht te hebben. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Het gaat hier dan om de gegevens die betrekking hebben op de kat.
• Persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren zullen we na het verlopen van de wettelijke termijn verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voer voor Katten verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voer voor Katten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voer voor Katten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen. Onderaan iedere mail vind jij de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons ook verzoeken jouw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.
Voer voor Katten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voer voor Katten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voervoorkatten.nl
Voer voor Katten heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:NL

• We maken gebruik van een firewall
• Onze website is voorzien van een SSL certificaat
• www.voervoorkatten.nl is voorzien van DNSSEC

Copyright © 2024 Voer Voor Katten | Privacyverklaring