Algemene Voorwaarden

Algemeen

 

1. Voer Voor Katten is een eenmanszaak, gevestigd in Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18057753. We zijn ook bekend onder de naam Club Kat.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Voer Voor Katten.
b. Cursist: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Voer Voor Katten een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) cursus of workshop.
c. Lid: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Voer Voor Katten een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) lidmaatschap.
d. Deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Voer Voor Katten een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) cursus of workshop.
e. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Voer Voor Katten een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
f. Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die in de webwinkel van Voer Voor Katten (www.voervoorkatten.nl/winkel) een product of dienst koopt.
g. Webwinkel: Voer Voor Katten winkel, te bereiken via www.voervoorkatten.nl/winkel

3. Alle via de website, sociale media of in cursus getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Voer Voor Katten worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de cursus of het lidmaatschap worden geblokkeerd en is Voer Voor Katten gerechtigd haar schade te verhalen op de Cursist.
4. Het is Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voer Voor Katten niet toegestaan door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen magazines, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
5. Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
6. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Voer Voor Katten. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Voer Voor Katten hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
7. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/-Consument/Koper en Voer Voor Katten en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper en Voer Voor Katten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, althans de bevoegde rechter in het arrondissement waar de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf woonplaats heeft.
8. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de privacyverklaring van Voer Voor Katten van toepassing. Voer Voor Katten zal de door Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper verschafte gegevens slechts opslaan en aanwenden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen

1. Alle door Voer Voor Katten vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Voer Voor Katten is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Betalingen

1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het koop- of bestelproces. Aan de koop of bestelling van een de klant kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een koop of bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.
3. Voer Voor Katten kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het volledige factuurbedrag wordt terugbetaald.

Levering

1. Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Voer Voor Katten ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Voer Voor Katten echter niet verplicht.
2. Voer Voor Katten streeft ernaar om fysieke producten binnen drie (3) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Voer Voor Katten echter niet verplicht.
3. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Voer Voor Katten kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
4. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Voer Voor Katten zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Overmacht

1. Voer Voor Katten heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Voer Voor Katten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Retourneren, omruilen of annuleren van producten

1. Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of geleverd, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Voer Voor Katten verzoekt daartoe een e-mail te sturen aan info@voervoorkatten.nl. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert Voer Voor Katten het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
2. Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper Voer Voor Katten is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper door te berekenen.

Klachten

1. Mocht de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper ontevreden zijn over de online diensten of producten van Voer Voor Katten, dan dient dit zo spoedig mogelijk door gegeven te worden door een mail te sturen naar info@voervoorkatten.nl met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Voer Voor Katten in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden.
2. Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online diensten of producten van Voer Voor Katten worden gemeld door een mail te sturen naar info@voervoorkatten.nl. Indien de klacht later wordt meldt, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bij een klacht blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Aansprakelijkheid

1. Voer Voor Katten is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in de cursus of lidmaatschap, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
2. Iedere aansprakelijkheid van Voer Voor Katten is beperkt tot het overeengekomen honorarium, zoals vermeld in de factuur.
3. Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper vrijwaart Voer Voor Katten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cursist verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Voer Voor Katten.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voer Voor Katten.
5. Alle online diensten of producten zijn bedoeld om de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper te helpen de gezondheid van katten te bevorderen. Voer Voor Katten geeft geen garanties over de resultaten. Wat de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper doet met de aangeboden kennis is geheel aan de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper.
6. Alle online diensten of producten die Voer Voor Katten aanbied zijn ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online diensten of producten van Voer Voor Katten is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Voer Voor Katten biedt geen medische adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Voer Voor Katten gepresenteerde online diensten of producten, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper. Voer Voor Katten adviseert de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper om contact op te nemen met een dierenarts voordat ingrijpende acties of handelingen uitgevoerd gaan worden die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Voer Voor Katten aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen, acties en resultaten van Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Wijziging van de voorwaarden

1. Voer Voor Katten is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
2. Voer Voor Katten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan de Opdrachtgever/Cursist/Lid/Deelnemer/Consument/Koper Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen in werking zodra de wijziging zijn ontvangen.

Copyright © 2024 Voer Voor Katten | Privacyverklaring